நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுந்தன்
உண்மை யறிவே மிகும். குறள்: 373.
ஒருவன் நுட்பமான பல நூல்களைக் கற்றாலும், அவனுக்குத் தனது ஊழினாளாகிய அறிவே மேம்பட்டு நிற்கும். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: ஊழியல், அதிகாரம்: ஊழ்.

 • Halwai Kitchen

  Halwai Kitchen

  Department of Catering Science and Hotel Management organizes a Workshop on Halwai Kitchen on 27th January, 2020. » more

 • Martyrs' Day

  Martyrs' Day

  Department of Biochemistry organizes the Martyrs' Day in association with Lion's Club of Erode - Midtown, on 30th January, 2020. » more

 • SSACIT'20

  SSACIT'20

  Department of CT & IT organizes a state level seminar on Advances in Computing and Information Technology (SSACIT'20) on 6th February, 2020. » more

 • NIRF 2019

  NIRF Ranking 2019

  Our College Ranked in the 151-200 Rank Band @ MHRD – NIRF India Rankings 2019 under Colleges category.

 • Star College

  Star College

  Kongu College's Science Departments selected under Star College scheme. » more

 • India Today - All India Ranking of Arts & Science Colleges Ranking 2019

  India Today - 2019 All India Ranking of Colleges

  India Today - MDRA Survey 2019 All India Ranking of Colleges. Our College Stands in Top 100 in All the Five Categories.
  BCA - 55 in Top 100 » more          BBA - 71 in Top 100 » more
  Arts - 76 in Top 100 Commerce - 84 in Top 100 Science - 86 in Top 100 » more
  » Read the Magazine Pages

  .
 • BCA Top 8

  BCA 8th Rank

  8th Rank of Top BCA College in India by GHRDC BCA Colleges Survey 2019. » more

 • BBA Top 17

  BBA 17th Rank

  17th Rank of Top BBA College in India and 4th Rank in Southern Region by GHRDC BBA Colleges Survey 2019. » more


Important Announcement

» Commencement of CIA Test - I 06/01/2020
» Remedial Class - I 24/01/2020
»Submission of Assignment - II 03/02/2020
» Commencement of CIA Test - II 10/02/2020
» Remedial Class - II 26/02/2020
» Model Examinations 16/03/2020
» Remedial Class 28/03/2020
» Last Working Day 28/03/2020
» Commencement of ESE 30.03.2020

Vision

 • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges.
  Achieved By Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.