கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி யொருவற்கு
மாடல்ல மற்றை யவை.
ஒருவனுக்கு அழிவில்லாத சிறந்த செல்வமாவது கல்வியே. அதைத்தவிர மற்றைய செல்வங்களெல்லாம் செல்வங்களாக மாட்டா.

 • TANCET Code 354

  TANCET Code 354

  The TANCET counseling code for MBA / MCA 354

 • schedules

  University Examinations

  Bharathiar University April 2015 Examinations Schedule
  » Schedules

 • MoU with UTL Technologies

  Faculty Recharge Programme

  IQAC of KASC organizes a Faculty Recharge Programme on Giving is Receiving for Teaching Faculty Members by Dr. R. Srinivasan, Professor, Sastra University, Thanjavur and a Faculty Recharge Programme on Work is Worship for Non- Teaching Members by Dr. P. Surya Narayanan, Former Professor of English, Govt. Arts College, Coimbatore on 07.04.2015

 • MoU with UTL Technologies

  MoU with UTL Technologies

  KASC Signed MoU with UTL Technologies on 13.02.2015

 • MoU with ESSCI

  MoU with ESSCI

  KASC Signed MoU with Electronics Sector Skill Council of India on 16.03.2015

 • Harness the Power of the Sun

  Harness the Power of the Sun

  Renewable Energy for a Sustainable World, so we use Solar! » view gallery

Vision

 • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized student activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Objectives

 • To mould the rural youth as self-reliant and socially responsible citizens
 • To facilitate the learners to hone their leadership qualities
 • To equip the learners with updated technological knowledge
 • To enhance the research activities of the rural youth and uplift them to serve the educational needs of the society