பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்
திண்மைஉண் டாகப் பெறின். குறள்: 54.
மனைவியிடத்தில் கற்பு என்னும் மன உறுதி உண்டாகியிருக்கப் பெற்றால், கணவன் அடைய கூடியவற்றுள் அம்மனைவியைவிட மேலான பொருள் வேறு இல்லை. பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: வாழ்க்கைத் துணைநலம்.

 • Campus Interview

  NIRF Ranking 2017

  Our College Ranked as 63 by NIRF Ranking 2017.

 • FASHION ZINGARO'17

  FASHION ZINGARO'17

  Department of Costume Design and Fashion organizes a Inter Collegiate Meet FASHION ZINGARO'17 on 17th August, 2017. » more

 • POETRY WRITING

  Poetry Writing

  Department of Hindi and Other Languages organizes a Workshop on Poetry Writing on 21st August, 2017. » more

Vision

 • To impart knowledge to rural youth, to echance their skils in order to make them meet their intellectual and social aspirations and also to meet the cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges. Achieved By
  Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.