புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார்முன்
ஏறுபோல் பீடு நடை. குறள்: 59.
கற்பினால் உண்டாகும் புகழுடைய மனைவி பெறாதவர், தம்மை இகழ்ந்து பேசும் பகைவர் முன்னால் பெருமிதமாக நடக்க முடியாது. பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: வாழ்க்கைத் துணைநலம்.

 • Happy New Year

  Placed

  The Department of Catering Science and Hotel Management's 16 students were placed in a Campus Interview conducted by Le Meridien Coimbatore

 • Manopoly

  Manopoly 2k17

  Department of BBA and BBA (CA) organizes a One day Intercollegiate meet Manopoly 2k17 on 27th January, 2017. » Online Registration

 • DigiFest

  DigiFest 2k17

  Department of Computer Science (UG) organizes a One day Intercollegiate meet DigiFest 2k17 on 31st January, 2017. » Registration Form

 • CALISSON

  CALISSON 2017

  Department of Mathematics organizes the Alumni Meet CALISSON 2017 on 5th February, 2017. » invitation

 • CALISSON

  NCETTA’17

  Department of Mathematics organizes a National Conference on Emerging Trends in Topology and Applications of Analysis NCETTA’17 on 10th February, 2017. » brochure

 • Over All Championship

  Over All Championship

  Kongu Arts and Science College Athletic Womens team won the Over All Championship in the Bharathiar University Inter - Collegiate 2016 - 2017.

Vision

 • To impart knowledge to rural youth, to echance their skils in order to make them meet their intellectual and social aspirations and also to meet the cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges. Achieved By
  Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.