அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகனமர்ந்து
இன்சொலன் ஆகப் பெறின்.
மனம் மகிழுந்து ஒருவனுக்கு ஒன்றைக் கொடுப்பதை விட, முகம் மலர்ந்து இன்சொல் பேசுதல் சிறந்த தாகும். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: இனியவை கூறல், குறள்: 92.

Vision

  • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

  • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized student activities
  • To involve learners in practical life situations
  • To expose students to rural realities
  • To sensitize learners to national heritage and values

Objectives

  • To mould the rural youth as self-reliant and socially responsible citizens
  • To facilitate the learners to hone their leadership qualities
  • To equip the learners with updated technological knowledge
  • To enhance the research activities of the rural youth and uplift them to serve the educational needs of the society