மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம்
பெருந்தகை யான்கண் படின். குறள்: 217.
உதவி செய்யும் பெருந்தன்மையுடையவனிடத்தில் செல்வம் உண்டானால், அது, தனது எல்லா உறுப்புகளும் மருந்தாகி நோயைத் தவறாது தீர்க்கும் மரம் போன்றதாகும். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: ஒப்புரவறிதல்.

 • NIRF 2019

  NIRF Ranking 2019

  Our College Ranked in the 151-200 Rank Band @ MHRD – NIRF India Rankings 2019 under Colleges category.

 • Star College

  Star College

  Kongu College's Science Departments selected under Star College scheme. » more

 • BCA Top 8

  BCA 8th Rank

  8th Rank of Top BCA College in India by GHRDC BCA Colleges Survey 2019. » more

 • BCA Top 8

  Free Seats

  Our KVIT Trust is offering Free Seats for the Meritorious Students from Kongu Vellalar Community who have completed their Higher Secondary in Government Schools. » more

 • BBA Top 17

  BBA 17th Rank

  17th Rank of Top BBA College in India and 4th Rank in Southern Region by GHRDC BBA Colleges Survey 2019. » more

 • India Today - All India Ranking of Arts & Science Colleges Ranking 2018

  India Today - 2018 All India Ranking of Colleges

  India Today - 2018 All India Ranking of Arts & Science Colleges. Our College stands in Top 100 in all the three categories.

  Arts - 70
  in Top 100 » more
  Commerce - 73 in Top 100 » more
  Science - 75 in Top 100 » more

  .

2018-2019 Batch
Placement Status

As on 15-03-2019

Vision

 • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges.
  Achieved By Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.