நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது
அன்றே மறப்பது நன்று. குறள்: 108.
ஒருவன் செய்த நன்மையை ஒருபோதும் மறத்தலாகாது; அவன் செய்த தீமையை உடனே மறப்பது நல்லது. பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: செய்ந்நன்றி அறிதல்.

 • Science Fest

  Science Fest

  KASC organized the Science Fest an Interschool Science Exhibition Conteston under DBT Star College Scheme on 27thAugust, 2019. » more

 • NIRF 2019

  NIRF Ranking 2019

  Our College Ranked in the 151-200 Rank Band @ MHRD – NIRF India Rankings 2019 under Colleges category.

 • Star College

  Star College

  Kongu College's Science Departments selected under Star College scheme. » more

 • India Today - All India Ranking of Arts & Science Colleges Ranking 2019

  India Today - 2019 All India Ranking of Colleges

  India Today - MDRA Survey 2019 All India Ranking of Colleges. Our College Stands in Top 100 in All the Five Categories.
  BCA - 55 in Top 100 » more          BBA - 71 in Top 100 » more
  Arts - 76 in Top 100 Commerce - 84 in Top 100 Science - 86 in Top 100 » more
  » Read the Magazine Pages

  .
 • BCA Top 8

  BCA 8th Rank

  8th Rank of Top BCA College in India by GHRDC BCA Colleges Survey 2019. » more

 • BBA Top 17

  BBA 17th Rank

  17th Rank of Top BBA College in India and 4th Rank in Southern Region by GHRDC BBA Colleges Survey 2019. » more


2018-2019 Batch
Placement Status

As on 30-05-2019

Vision

 • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges.
  Achieved By Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.