ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழல்லால்
பொன்றாது நிற்பதொன் றில். குறள்: 233.
தனக்கு ஒப்பில்லாது உயர்ந்த புகழைத் தவிர, இவ்வுலகத்தில் அழியாமல் இருப்பது வேறொன்று மில்லை. பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: புகழ்.

 • SWACHHTA' Ranking 2017

  SWACHHTA Ranking 2017

  Our College has been ranked FIRST amoung the cleanest Higher Educational Institutions in the Country by MHRD.

 • Campus Interview

  NIRF Ranking 2018

  Our College Ranked as 89 by NIRF Ranking 2018 under Colleges category.

Vision

 • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges. Achieved By
  Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.