ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று
சூழினுந் தான்முந் துறும். குறள்: 380.
ஊழைவிட மிகுந்த வலிமையுடையவை எவை இருக்கின்றன? அதைத் தவிர்ப்பதற்கு ஏற்ற உபாயத்தைச் செய்தாலும், அது அதனைத் தடைப்படுத்திக் கொண்டு முன் வந்து நிற்கும். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: ஊழியல், அதிகாரம்: ஊழ்.


Important Announcement

» Commencement of CIA Test - I 06/01/2020
» Remedial Class - I 24/01/2020
»Submission of Assignment - II 03/02/2020
» Commencement of CIA Test - II 10/02/2020
» Remedial Class - II 26/02/2020
» Model Examinations 16/03/2020
» Remedial Class 28/03/2020
» Last Working Day 28/03/2020
» Commencement of ESE 30.03.2020

Vision

 • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges.
  Achieved By Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.