விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா
மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று.
விருந்தினர் வீட்டின் வெளியெயிருக்க, தான் மட்டும் தனித்திருந்து உண்பது அமிழ்தமேயானாலும், அது விரும்பத்தக்கதன்று. பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: விருந்தோம்பல், குறள்: 82.

 • Admission

  Admission Notice for the Session 2015-2016

  For Admission Enquiry Contact: 0424- 2242 888, 2242 999
  Admission for Lateral Entry to II year M.C.A. Eligibility :: BCA or B.Sc. in CS, CT, IT and SS. Application and Prospectus are available in the college office on payment of Rs. 200/- for UG courses and Rs. 300/- for PG courses.

 • PDP

  Corporate Expectations

  Department of Commerce (CA) organizes a programme on the gap between industry expectations and the fresher talent Corporate voice and expectations on June 30th.

 • Bridge Course

  Bridge Course

  Department of Computer Technology and Information Technology organizes a Bridge Course for first year students on 1st July, 2015. » schedule

 • PDP

  Induction Programme

  Department of Commerce (CA) organizes a Induction Programme on July 1st for First Year students.

 • Orientation

  Orientation

  Department of Biotechnology organized a Orientation Programme for 1st year students on 02.07.2015

 • EPICURIENZ 2015

  EPICURIENZ

  Department of Catering Science and Hotel Management organizes the inauguration of EPICURIENZ Association and An Orientation programme on 6th July, 2015 » Invitation

 • Value Education Programme

  Value Education

  "Education means all-round drawing out of the best in child and man—body, mind, and spirit." - Mahatma Gandhi » more

 • MoU with UTL Technologies

  MoU with UTL Technologies

  KASC Signed MoU with UTL Technologies on 13.02.2015

 • MoU with ESSCI

  MoU with ESSCI

  KASC Signed MoU with Electronics Sector Skill Council of India on 16.03.2015

 • Harness the Power of the Sun

  Harness the Power of the Sun

  Renewable Energy for a Sustainable World, so we use Solar! » view gallery

Vision

 • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized student activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Objectives

 • To mould the rural youth as self-reliant and socially responsible citizens
 • To facilitate the learners to hone their leadership qualities
 • To equip the learners with updated technological knowledge
 • To enhance the research activities of the rural youth and uplift them to serve the educational needs of the society