கெடுவாக வையாது உலகம் நடுவாக
நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு. குறள்: 117.
நடவுநிலைமை தவறாத அறநெறியை மேற்கொண்டொழுகும் ஒருவன் அடையும் வறுமையை, அறிவுடையோர் தாழ்வாகக் கருதமாட்டார். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: நடுவு நிலைமை.

 • Happy New Year

  Placed

  The Department of Catering Science and Hotel Management's 16 students were placed in a Campus Interview conducted by Le Meridien Coimbatore

 • VIBRANT

  VIBRANT

  Department of Physics organizes the valedictory of the VIBRANT association on 27th February, 2017. » more

 • Annual Meet

  Annual Meet

  Department of Computer Applications (UG) organizes the Annual Meet on 28th February, 2017. » more

 • National Science Day Celebrations

  National Science Day

  KASC Science Forum organizes the National Science Day Celebrations on 28th February, 2017. » more

 • TANCET 2017

  TANCET 2017

  Applications for TANCET 2017 conducted by Anna University, Chennai, for candidates who seek admission to 1. M.B.A., 2. M.C.A. and ... Degree Programmes for the year 2017–2018.. » Online Registration

 • Over All Championship

  Over All Championship

  Kongu Arts and Science College Athletic Womens team won the Over All Championship in the Bharathiar University Inter - Collegiate 2016 - 2017.

Vision

 • To impart knowledge to rural youth, to echance their skils in order to make them meet their intellectual and social aspirations and also to meet the cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges. Achieved By
  Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.