உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும்
கல்லார் அறிவிலா தார். குறள்: 140.
அறிவு ஒழுக்கங்களால் சிறந்தவர்களோடு ஒத்து நடத்தல் வேண்டும்; அவ்வாறு நடக்காதவர் பல நூல்களைக் கற்றாராயினும் அறிவில்லாதவர்களேயாவர். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: ஒழுக்கமுடைமை.

 • SWACHHTA' Ranking 2017

  SWACHHTA Ranking 2017

  Our College has been ranked FIRST amoung the cleanest Higher Educational Institutions in the Country.

 • Campus Interview

  NIRF Ranking 2017

  Our College Ranked as 63 by NIRF Ranking 2017.

 • ETHICAL FOODS

  Ethical Foods

  Department of Catering Science and Hotel Management organizes a guest lecture on Ethical Foods on 9th January, 2018. You will be able to know the foods that heal anxiety, depression and how to eat healthy and live healthy » more

 • Android Workshop

  Android Workshop

  Department of Computer Technology and Information Technology organizes a two day Workshop based on Android on 9th and 10th January, 2018.

Vision

 • To impart knowledge to rural youth, to echance their skils in order to make them meet their intellectual and social aspirations and also to meet the cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges. Achieved By
  Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.