உதவி வரைத்தன்று உதவி உதவி
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து. குறள்: 105.
ஒருவர் செய்யும் உதவியின் அளவு, அதன் மதிப்பைப் பொருத்ததன்று; செய்யப்பட்டவரின் பண்பினைப் பொருத்ததாகும். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: செய்ந்நன்றி அறிதல்.

 • Prospectus

  Regnant

  Department of Business Administration (CA) organizes the Regnant Association inauguration on 28th June, 2016. » more

 • Placed in Chain of Hotels

  Placed in Chain of Hotels

  Department of Catering Science and Hotel Management Students Placed in worldwide chain of hotels during 2015-2016. » more

Vision

 • To impart knowledge to rural youth, to echance their skils in order to make them meet their intellectual and social aspirations and also to meet the cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges. Achieved By
  Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.