அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண்
வற்றல் மரந்தளிர்த் தற்று. குறள்: 78.
மனத்தில் அன்பில்லாத மக்கள் இல்லறத்தில் நன்கு வாழ்தல் என்பது வழிய பாலைநிலத்தில் உலர்ந்த மரம் தளிர்த்தல் போன்றதாகும். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: அன்புடைமை.


Important Announcement

» The End Semester Examinations Time Table for First Years-admitted during 2020-2021(2020-2023 Batch) »Click Here

» The Arrear Examinations Time Table-for 2015-2016 and 2016-2017 batch »Click Here

» The Arrear Examinations Time Table-for the batches 2017-2018 and onwards »Click Here

» Standard Operating Procedures (SOP) »Read More

Vision

 • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges.
  Achieved By Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.