அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாதெனின் வெஃகாமை
வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள். குறள்: 178.
ஒருவனது செல்வம் குறையாமல் இருப்பதற்கு வழி என்ன வென்றால், அவன் பிறன் விரும்பி வைத்திருக்கின்ற கைப்பொருளைக் கவர ஆசைப்படாமையேயாகும். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: வெஃகாமை.


Recruitment - Nov 2021
Online Application

Standard Operating Procedures (SOP)

»Read More

Vision

 • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges.
  Achieved By Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.