உடையார்முன் இல்லார்போல் ஏக்கற்றுங் கற்றார்
கடையரே கல்லா தவர்.
செல்வர் முன் வறியவர் நிற்பதுபோன்று, கற்றவர் முன் வருந்திப் பணிந்து நின்றாயினும் கல்வி கற்றவரே உயர்ந்தோராவர்; கல்லாதவர் தாழ்ந்தோராவர். பால்: பொருட்பால், இயல்: அரசியல் இயல், அதிகாரம்: கல்வி, குறள்: 395.

Vision

  • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

  • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized student activities
  • To involve learners in practical life situations
  • To expose students to rural realities
  • To sensitize learners to national heritage and values

Objectives

  • To mould the rural youth as self-reliant and socially responsible citizens
  • To facilitate the learners to hone their leadership qualities
  • To equip the learners with updated technological knowledge
  • To enhance the research activities of the rural youth and uplift them to serve the educational needs of the society