ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று
சூழினுந் தான்முந் துறும். குறள்: 380.
ஊழைவிட மிகுந்த வலிமையுடையவை எவை இருக்கின்றன? அதைத் தவிர்ப்பதற்கு ஏற்ற உபாயத்தைச் செய்தாலும், அது அதனைத் தடைப்படுத்திக் கொண்டு முன் வந்து நிற்கும். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: ஊழியல், அதிகாரம்: ஊழ்.

 • Campus Interview

  NIRF Ranking 2017

  Our College is Ranked First among self finance institutions in Erode district, Fourth in state level among self financing colleges, 25th among all the Arts and Science Colleges in Tamilnadu and 63rd rank in all India level.

 • Campus Interview

  TANCET Counselling Code

  Kongu Arts and Science College, TANCET Counselling Code for MBA / MCA 354.

 • Inauguration

  First year Classes

  The First year Classes will commence on 23-06-2017. » more

 • 4th Kongu Trophy

  Association Inauguration

  Department of Corporate Secretaryship & Professional Accounting organizes the Association Inauguration & Awareness programme on Professional Courses on 29th June, 2017. » invitation

 • 4th Kongu Trophy

  Kongu Trophy

  Department of Physical Education organizes a State Level Inter – School Tournament (Vollyball, Basketball, Kabaddi and Football) 4th Kongu Trophy 2017-2018 on 22,23 and 24 July, 2017. Last Date for Entry 19.07.2017. » entry form

 • Campus Interview

  Placed

  The Department of Catering Science and Hotel Management's students were placed in The Cake world, Oberio Group of Hotels, Le Meridien, Hotel Radisson Blu, Travel Food Services, Sterling Resorts. » more

Vision

 • To impart knowledge to rural youth, to echance their skils in order to make them meet their intellectual and social aspirations and also to meet the cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges. Achieved By
  Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.