அறனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறனியலாள்
பெண்மை நயவா தவன். குறள்: 147.
அறத்தின் இயல்போடு கூடி இல்வாழ்க்கை வாழ்கின்றவன் என்பான், பிறனொருவனின் மனைவியை விரும்பாதவனாவான். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: பிறனில் விழையாமை.

 • Recent Developments in Biochemistry

  FDP on Value Building is Nation Building

  IQAC of KASC organizes a Faculty Developement Programme on Value Building is Nation Building in association with the Vivekanandha Kendra Kanyakumari on 14th September, 2016. » more

 • WDC

  Samarpanam

  Mr.S.Lakshmanan of III–B.Sc. (Computer Science)-‘C’ has published a book entitled Samarpanam :: a poem compilation on Dr.A.P.J.Abdul Kalam. It has been released during a statue opening ceremony of Dr.Kalam, by actor Sivakumar at Sri Rajiv Gandhi Polytechnic College, Chennimalai on 08.08.2016.

 • WDC

  Typewriting Result

  11 of 12 students of Kongu Typewriting School first batch have passed (7 Students with Distinction) in the Typewriting Examination (March 2016) - conducted by Govt. of Tamilnadu-Technical Education.

 • Placed in Chain of Hotels

  Placed in Chain of Hotels

  Department of Catering Science and Hotel Management Students Placed in worldwide chain of hotels during 2015-2016. » more

Vision

 • To impart knowledge to rural youth, to echance their skils in order to make them meet their intellectual and social aspirations and also to meet the cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges. Achieved By
  Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.