அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண்
வற்றல் மரந்தளிர்த் தற்று. குறள்: 78.
மனத்தில் அன்பில்லாத மக்கள் இல்லறத்தில் நன்கு வாழ்தல் என்பது வழிய பாலைநிலத்தில் உலர்ந்த மரம் தளிர்த்தல் போன்றதாகும். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: அன்புடைமை.

 • Campus Interview

  NIRF Ranking 2017

  Our College is Ranked First among self finance institutions in Erode district, Fourth in state level among self financing colleges, 25th among all the Arts and Science Colleges in Tamilnadu and 63rd rank in all India level.

 • Campus Interview

  TANCET Counselling Code

  Kongu Arts and Science College, TANCET Counselling Code for MBA / MCA 354.

 • BooMBoot

  BooMBooT

  Department of Computer Applications organizes a State Level Inter Collegiate Technical Meet BoomBoot-2K17 on 11th August, 2017. Last Date for Registration 07.08.2017. » Registration Form

 • 4th Kongu Trophy

  Kongu Trophy

  Department of Physical Education organizes a State Level Inter – School Tournament (Vollyball, Basketball, Kabaddi and Football) 4th Kongu Trophy 2017-2018 on 22,23 and 24 July, 2017. Last Date for Entry 19.07.2017. » invitation & entry form

 • Association Inaguration

  Association Inaguration

  Department of of Social Work organizes the InagurationSWIM Association Activities and Orientation Programme on 26th and 27th July, 2017. By Thiru. C. Subramaniyan District Employment Officer (General), Erode. » more

 • Campus Interview

  Placed

  The Department of Catering Science and Hotel Management's students were placed in The Cake world, Oberio Group of Hotels, Le Meridien, Hotel Radisson Blu, Travel Food Services, Sterling Resorts. » more

Vision

 • To impart knowledge to rural youth, to echance their skils in order to make them meet their intellectual and social aspirations and also to meet the cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges. Achieved By
  Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.