சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்
நிறைகாக்கும் காப்பே தலை. குறள்: 57.
மகளிரைக் காவல் வைத்துக் காத்தலால் பயனில்லை; அவர்கள் தம் ஒழுக்கத்தால் தம்மைக் காத்துக் கொள்கிற காவலே சிறந்தது. பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: வாழ்க்கைத் துணைநலம்.

 • WDC

  Typewriting Result

  11 of 12 students of Kongu Typewriting School first batch have passed (7 Students with Distinction) in the Typewriting Examination (March 2016) - conducted by Govt. of Tamilnadu-Technical Education.

 • Placed in Chain of Hotels

  Placed in Chain of Hotels

  Department of Catering Science and Hotel Management Students Placed in worldwide chain of hotels during 2015-2016. » more

Vision

 • To impart knowledge to rural youth, to echance their skils in order to make them meet their intellectual and social aspirations and also to meet the cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges. Achieved By
  Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.