கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி
எல்லா உயிருந் தொழும். குறள்: 260.
ஓருயிரையும் கொல்லாமல் புலால் உண்ணாமல் வாழ்கின்றவனை உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் கைகூப்பி வணங்கும். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: துறவறவியல், அதிகாரம்: புலால் மறுத்தல்.

 • Practical Criticism and Theories

  Practical Criticism and Theories

  Department of English organizes a State Level Workshop on Practical Criticism and Theories from 26th September, 2016.

 • Outbound

  Outbound Training Programme

  Department of Commerce organizes an Outbound Training Programme from 27th to 28th September, 2016 for B.Com and B.Com. Banking and Insurance students at Yercaud.

 • NCHCI 2016

  NCHCI 2016

  Department of Computer Science (P.G.) organizes a National Conference on Human Computer Interaction 2016 (NCHCI 2016) on 29th and 30th September, 2016. » invitation

 • Alumni Meet

  Alumni Meet

  Department of BCA organizes the Alumni Meet on 8th October, 2016.
  » Register through Google Forms

 • WDC

  Samarpanam

  Mr.S.Lakshmanan of III–B.Sc. (Computer Science)-‘C’ has published a book entitled Samarpanam :: a poem compilation on Dr.A.P.J.Abdul Kalam. It has been released during a statue opening ceremony of Dr.Kalam, by actor Sivakumar at Sri Rajiv Gandhi Polytechnic College, Chennimalai on 08.08.2016.

 • WDC

  Typewriting Result

  11 of 12 students of Kongu Typewriting School first batch have passed (7 Students with Distinction) in the Typewriting Examination (March 2016) - conducted by Govt. of Tamilnadu-Technical Education.

 • Placed in Chain of Hotels

  Placed in Chain of Hotels

  Department of Catering Science and Hotel Management Students Placed in worldwide chain of hotels during 2015-2016. » more

Vision

 • To impart knowledge to rural youth, to echance their skils in order to make them meet their intellectual and social aspirations and also to meet the cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges. Achieved By
  Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.