ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும்
வாரி வளங்குன்றிக் கால். குறள்: 14.
மழை என்னும் செல்வத்தின் வளம் குறையுமானால், உழவர்கள் கலப்பை கொண்டு உழமாட்டார்கள். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: பாயிரம் இயல், அதிகாரம்: வான் சிறப்பு.

 • Online Payment

  Online Payment

  » click here to continue

 • IIC Rating

  Institution's Innovation Council

  Our College Secured 3.5 Star Rating in Instituition's Innovation Council Annual Performance Ratings AY 2020-2021 released by Ministry of Education » more

 • IIC and BBA

  IIC in Association with BBA Organizes a One Day Workshop

  KASC BBA in Association with IIC Organizes A One Day Workshop on Entrepreneurship as a Career Oppurtunity » more

 • India Today - All India Ranking of Arts & Science Colleges Ranking 2021

  India Today - 2021 All India Ranking of Colleges

  India Today - MDRA Survey 2021 All India Ranking of Colleges. Our College Stands in Top 200 in All the Six Categories.
  Costume Design & Fashion - 44, BCA - 64, BBA - 72, Commerce - 80
  Science - 91 and Arts - 103

  » Read the Magazine Pages

  .
 • Star College

  Star College

  Kongu College's Science Departments selected under Star College scheme. » more


Standard Operating Procedures (SOP)

»Read More

Application Form for Two Wheeler Pass

Vision

 • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges.
  Achieved By Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.