ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின்
ஏதம் படுபாக் கறிந்து. குறள்: 136.
ஒழுக்கம் தவறுவதால் தமக்குக் குற்றம் உண்டாவதை உணர்ந… பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: ஒழுக்கமுடைமை.

 • Prospectus

  Prospectus

  Application and Prospectus are available in the college office on payment of Rs. 200/- for UG courses and Rs. 300/- for PG courses. Admission for Lateral Entry to II year M.C.A. Eligibility :: BCA or B.Sc. in CS, CT, IT and SS. For Admission Enquiry Contact: 0424- 2242 888, 2242 999. » Prospectus

 • Placed in Chain of Hotels

  Placed in Chain of Hotels

  Department of Catering Science and Hotel Management Students Placed in worldwide chain of hotels during 2015-2016. » more

 • TAMIL NADU COMMON ENTRANCE TEST 2016

  TANCET 2016

  Applications are invited for Tamil Nadu Common Entrance Test (TANCET) 2016 to be conducted by Anna University, Chennai from candidates who seek admission to 1.M.B.A., 2.M.C.A.and 3.... The Test will be held on 11 and 12 June respectively. Last date for Registration of Application - 17.05.2016 » Online Registration

 • Placed in Chain of Hotels

  சாரல்

  தமிழ்த் துறை சார்பில் சாரல் இதழ் வெளியிடப்பட்டது. » more

Vision

 • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized student activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Objectives

 • To mould the rural youth as self-reliant and socially responsible citizens
 • To facilitate the learners to hone their leadership qualities
 • To equip the learners with updated technological knowledge
 • To enhance the research activities of the rural youth and uplift them to serve the educational needs of the society