வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோடு
ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு. குறள்: 632.
அஞ்சாமை, நற்குடிப்பிறப்பு, நாட்டைக் காத்தல், நீதி நூல்களைக் கற்றறிதல், முயற்சியுடைமை ஆகிய ஐந்திலும் மாட்சிமையுடையவனே அமைச்சனாவான். பால்: பொருட்பால், இயல்: அமைச்சியல், அதிகாரம்: அமைச்சு.

 • Star College

  IndiGen

  Department of Biochemistry organized a IndiGen Research Programme in association with Institute of Genomics and Integrative Biology (IGIB), CSIR on 12thJune, 2019. » more

 • NIRF 2019

  NIRF Ranking 2019

  Our College Ranked in the 151-200 Rank Band @ MHRD – NIRF India Rankings 2019 under Colleges category.

 • Star College

  Star College

  Kongu College's Science Departments selected under Star College scheme. » more

 • India Today - All India Ranking of Arts & Science Colleges Ranking 2019

  India Today - 2019 All India Ranking of Colleges

  India Today - MDRA Survey 2019 All India Ranking of Colleges. Our College Stands in Top 100 in All the Five Categories.
  BCA - 55 in Top 100 » more          BBA - 71 in Top 100 » more
  Arts - 76 in Top 100 Commerce - 84 in Top 100 Science - 86 in Top 100 » more
  » Read the Magazine Pages

  .
 • 2019 First Year Inauguration

  First Year Inauguration

  First Year Inauguration on 21.06.2019 » more

 • BCA Top 8

  BCA 8th Rank

  8th Rank of Top BCA College in India by GHRDC BCA Colleges Survey 2019. » more

 • BCA Top 8

  Free Seats

  Our KVIT Trust is offering Free Seats for the Meritorious Students from Kongu Vellalar Community who have completed their Higher Secondary in Government Schools. » more

 • BBA Top 17

  BBA 17th Rank

  17th Rank of Top BBA College in India and 4th Rank in Southern Region by GHRDC BBA Colleges Survey 2019. » more


2018-2019 Batch
Placement Status

As on 30-05-2019

New Course Introduced
B.A. Tamil Literature
From 2019-2020 Academic Year

Vision

 • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges.
  Achieved By Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.