விழுப்பேற்றின் அஃதொப்பது இல்லையார் மாட்டும்
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின். குறள்: 162.
எவரிடத்திலும் பொறாமை கொள்ளாதிருக்கும் குணத்தை ஒருவன் பெற்றிருந்தால், அவன் பெறுதற்குரிய செல்வங்களுள் அதனை ஒப்பது வேறு இல்லை. பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: அழுக்காறாமை.

 • College Reopening

  College Reopens

  College Reopens for 2018-2019 EVEN Semester on 3rd December, 2018.

 • India Today - All India Ranking of Arts & Science Colleges Ranking 2018

  India Today - 2018 All India Ranking of Colleges

  India Today - 2018 All India Ranking of Arts & Science Colleges. Our College stands in Top 100 in all the three categories.

  Arts - 70
  in Top 100 » more
  Commerce - 73 in Top 100 » more
  Science - 75 in Top 100 » more

  .
 • Campus Interview

  NIRF Ranking 2018

  Our College Ranked as 89th by NIRF Ranking 2018 under Colleges category.» more

 • SWACHHTA' Ranking 2017

  SWACHHTA Ranking 2017

  Our College has been ranked FIRST amoung the cleanest Higher Educational Institutions in the Country by MHRD.

Vision

 • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges. Achieved By
  Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.