யாமெய்யாக் கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்தொன்றும்
வாய்மையின் நல்ல பிற. குறள்: 300.
யாம் உண்மை என்று கண்ட பலவற்றுள் உண்மையைக் காட்டிலும் சிறந்ததாக வேறு யாதொன்றும் இல்லை. பால்: அறத்துப்பால், இயல்: துறவறவியல், அதிகாரம்: வாய்மை.

Vision

  • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

  • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized student activities
  • To involve learners in practical life situations
  • To expose students to rural realities
  • To sensitize learners to national heritage and values

Objectives

  • To mould the rural youth as self-reliant and socially responsible citizens
  • To facilitate the learners to hone their leadership qualities
  • To equip the learners with updated technological knowledge
  • To enhance the research activities of the rural youth and uplift them to serve the educational needs of the society