பயனில்சொல் பராட்டு வானை மகன்எனல்
மக்கட் பதடி யெனல். குறள்: 196.
பயனில்லாத சொற்களைப் பலமுறையும் பெசூகின்றவனை மனிதன் என்று சொல்லாதீர்கள். அவன் மக்களுள் (பதர்) பயனற்றவனாவான். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: பயனில சொல்லாமை.

 • e-MARKETING TRENDS A Platform for Digital Thinkers

  e-MARKETING TRENDS A Platform for Digital Thinkers

  Department of Commerce organizes a National Seminar on e-MARKETING TRENDS - A Platform for Digital Thinkers on 16th December, 2017. The selected papers will be published in the UGC Indexed International Journal of Business and Administration Research Review » broucher

 • SWACHHTA' Ranking 2017

  SWACHHTA Ranking 2017

  Our College has been ranked FIRST amoung the cleanest Higher Educational Institutions in the Country.

 • Campus Interview

  NIRF Ranking 2017

  Our College Ranked as 63 by NIRF Ranking 2017.

Vision

 • To impart knowledge to rural youth, to echance their skils in order to make them meet their intellectual and social aspirations and also to meet the cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges. Achieved By
  Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.