ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம்
இழிந்த பிறப்பாய் விடும். குறள்: 133.
ஒருவன் உயர்ந்த குளத்தில் பிறந்தவனாதலை நல்லொழுக்கம் காட்டும்; ஒழுக்கத்தினின்று தவறுதல் அவனைத் தாழ்ந்த குலத்தினனாக்கி விடும். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: ஒழுக்கமுடைமை.


Oct / Nov 2019
CIA Marks


Important Announcement


» Reopening of 2019-2020 EVEN Semester 02/12/2019

Vision

 • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges.
  Achieved By Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.